About
TKTECH là nhà phân ph?i thi?t b? do lu?ng s? 1 Vi?t Nam. Ampe kìm, d?ng h? v?n nang, nhi?t k? t? ghi, máy do d? c?ng, d? ?n, ánh sáng, kho?ng cách, d? dày, d? c?ng. Thi?t b? do kho?ng cách, do rò r?, áp su?t, do khí th?i Testo, Hioki, Fluke, Tenmars, Flir, Kyoritsu.
Comments
Issues with this site? Let us know.